Tag Archives: Blue Control

عدسی‌های بلوکنترل (Blue Control)

عدسی‌های بلوکنترل (Blue Control) که چند سالی میشود وارد بازار شده‌اند همانطور که از نامشان پیداست میزان رسیدن رنگ آبی به چشم را کنترل می‌کنند. جزییات موضوع وابسته به علم فیزیک و این واقعیت است که در طیف الکترومغناطیسی مرئی (نور مرئی) کوتاهترین طول موج مرتبط با رنگ آبی است و می‌دانیم با توجه به رابطه معکوس طول موج با انرژی موج، پر انرژی ترین رنگ طول موج رنگ آبی است. با توجه به .